гурток "Технічне моделювання"
 

Початкове технічне моделювання — це перші кроки дитини до піз­нання і розуміння світу техніки, спроби її власної творчої діяльності, процес опанування певної системи початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі до початкового технічного моделювання.

Основні завдання полягають у формуванні в учнів таких компетен­тностей:

 • пізнавальної: засвоєння початкових технічних і технологічних
  знань, елементарних уявлень і понять, ознайомлення зі світом техніки, най­
  простішими технологічними процесами, елементарною електротехнікою,
  графічною грамотністю, технічним моделюванням, конструюванням і ди­
  зайном;
 • практичної: формування графічної грамотності, вмінь і навичок
  роботи з різноманітними матеріалами та інструментами, виготовлення іг­
  рашок, моделей машин і механізмів, вміння застосовувати отримані знан­
  ня на практиці;
 • творчої: набуття досвіду власної творчої діяльності; розвиток
  конструкторських здібностей, просторового й логічного мислення, уяви,
  фантазії, здатності проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдан­
  ня; формування стійкого інтересу до технічної творчості, потреби у твор­
  чій самореалізації та духовному самовдосконаленні;
 • соціальної: виховання поваги до праці та людей праці, дбайливого
  ставлення до навколишнього середовища, культури праці, формування по­
  зитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість,
  працелюбство та ін.), доброзичливості й товариськості, уміння працювати
  в колективі.

 

керівник гуртка: Білявець Олег Іванович
 
 
/programa_gurtka_pochatkovogo_tekhnichnogo_modeljuv.docx